back start next


[start] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [ 28 ] [29] [30] [31] [32] [33] [34]


28

What Traders Want to Know

1. Market?

2. Buy - Sell? /Grf / or ,>if

3. Price or Time of Day?

4. Risk?

5. l-1ow iVIuch Can You Make?

6. Odds?

7. History?

This important list of items should be studied and followed by all traders.

Fiffure 3-12: What Traders Want to Know . / - / /: / UCDMMQDI-n flDVISOR S. INC.

ORlLr SEflSONBL COMPOSITE FUTURES CHBRT

HflR ORANGE JUICE

0 ant\aa i9sa

BULLISH TERRS

BEARISH TERRS

ALL TERRS

HIGH I UP

nmnocss. is ris v loss 1 nmncs TtnoiNc.

74 76 78 M 8S 87 86 89 90

86 91

1973 T«!U 1992

HIGH X DOVN

TTiittTi Ti ittPi

ISiaaiiiiiiiiEliiieEEEiiafiiiiiiiEliiBiEiEiEliEiEEIIiEliiiEEiBEEBBiiSEiBiiEliEiEEiiEiliiiiEiEiEaiiEBBBiBEEaifiEEfEiEafiieEaEESa

§1 § 1 1§ 1§ 11 1 §11 1 111

J Futures have strong seasonality. Figure 3-13: Orange Juice Daily Seasonal Futures Chart

0 ,,jMBH COMMODITY ADVISORS. INC.

DAILY 5ERS0N.4L COMfOJITE FUTURES DEC SWISS FRANC

lUULlSH YEflRJ 7 77 78 88 87 tH

KMI5H rEHRS

SB 81 82 83 84

ALL TEfVtS

197S THRU 1992

t - HIGH X ur i - HIGH X OOVN

A

I tl t iti i trx t iti i ti xtm x x x txtrxmtx tx atr x m x

smiBiiBeeiwiiiieiiiiseiHieeaiiieeeeiiiiMiiiiiffliiiiiiBeiiiiieEieBiiiiiiEiiEeiiEi

The Swiss Franc shows many reliable seasonal patterns. Figure 3-14: Swiss Franc Daily Seasonal Futures Chart[start] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [ 28 ] [29] [30] [31] [32] [33] [34]